Haadbestjoer FNP Fryslân

Algemiene e-post:   

HB.ynfofnp.frl

     
FNP portret Cees Nieboer   

Cees Nieboer

Wenplak: Tsjerkwert

Tillefoan: 0515-579657

E-post: cees.nieboerfnp.frl

 

Foarsitter 

 

Partijhûssaken

 

 

     
 Eddie de Vries  

Eddie de Vries

Wenplak: Drachten

Tillefoan: 0512-525392

E-post: eddie.de.vriesfnp.frl

 

Ponghâlder

Finansjele kommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings Opsterlân, Tytsjerksteradiel en Hearrenfean

     
FNP portret Jappie Cuperus
 

Jaap Cuperus

Wenplak: Dokkum

Tillefoan: 0519-298087

E-post: jaap.cuperusfnp.frl

 

2e Ponghâlder

HB Kontaktpersoan steatefraksje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings Achtkarspelen, Smellingerlân en Dantumadiel

     
FNP portret Annigje Toering 2
 
 

Annigje Toering

Wenplak: Mantgum

Tillefoan: 058 2501564

E-post: annigje.toeringfnp.frl

 

OSF kommisje

Kaderkommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings Súdwest-Fryslân en de Fryske Marren

     
 foto Henk de vries  

Henk de Vries

Wenplak: Stiens

Tillefoan: 06 14985556

E-post: henk.de.vriesfnp.frl

 

EFA kommisje

Enerzjykommisje

HB Kontaktpersoan wetterskipsfraksje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdielings Noardeast-Fryslân en Waadhoeke
     

FNP portret Wouter Wouda

 

Wouter Wouda

Wenplak: De Jouwer

Tillefoan: 06 25095159

E-post: wouter.woudafnp.frl

 

PR kommisje

Jongereinkommisje

 

HB-kontaktpersoan foar de FNP-ôfdieling  Ljouwert

 2019 FNP Fryslân - Disclaimer