Kontakt mei haadbestjoer

Algemien e-post:
HB.ynfofnp.frl
 

Cees van Mourik
De Gaastmar (foars.)
(0515) 46 93 93
cees.van.mourikfnp.frl
 

Jehannes Elzinga
Frjentsjer (skriuwer)
(0517) 23 45 24
jehannes.elzingafnp.frl
 

Eddie de Vries
Drachten (ponghâlder)
(0512) 52 53 92 / (06) 55 33 17 17
eddie.de.vriesfnp.frl
 

Jaap Cuperus
Dokkum
(06) 22 45 83 22
jaap.cuperusfnp.frl
 

Cees Nieboer
Tsjerkwert
(0515) 579657
cees.nieboerfnp.frl
 

Annigje Toering
Mantgum
(058) 25 015 64
annigje.toeringfnp.frl
 

Hendrik de Vries
Stiens
(06) 14 98 55 56
hendrik.de.vriesfnp.frl
 2019 FNP Fryslân - Disclaimer