NIJS


FNP Fryslan Jacobskruisk
16-07-2019

Fragen oer bestriding skealike Jabikskrúswoartel (Jacobskruiskruid)

De Steatefraksje fan de FNP stelt skriftlike fragen oer de bestriding fan de Jabikskrúswoartel (Sint Jacobskruiskruid) en Stikels (Distel). Oanlieding binne sinjalen dat de fersprieding fan de skealike planten út provinsjale bermen wei ...

FNP Fryslan Ise
08-07-2019

Fragen yn Steaten oer mooglike komst sinneparken Iselmar

De FNP stelt mûnlinge fragen oer de mooglike komst fan sinneparken op de Iselmar yn provinsjale Steaten op 10 juny. Oanlieding is de petysje út de regio dy’t oan de Steaten oanbean wurdt. De FNP wol it lânskip fan de Fryske I ...

FNP Fryslan Zwarte
03-07-2019

FNP fragen oer puntetelling en finânsjes Waadfûns

De Steatefraksje fan de FNP stelt skriftlike fragen oan deputearre Poepjes oer subsydzjes fan it Waadfûns. De proseduere mei de puntetelling is foar oanfregers hielendal net transparant. Ek bliuwt der noch hieltyd in soad jild net brûkt o ...

FNP Fryslan Johannes kr
27-06-2019

Johannes Kramer foar tredde kear FNP deputearre

Yn in spesjale gearkomste fan de Fryske Steaten is it nije kolleezje 2019-2023 fan CDA, VVD, FNP en PvdA beëdige. Foar de FNP hat Johannes Kramer lykas yn 2011 en 2015 no foar de tredde kear de formule ‘Sa wierlik helpe my God almachtich' ...

FNP Fryslan Energietrans
26-06-2019

De enerzjytransysje berêst op draachflak en in realistysk tempo

Der komt in Fryske Taskforce enerzjytransysje. Dy moat de Regionale Enerzjy Strategy (RES) hannen en fuotten jaan as útwurking fan it Klimaatakkoart fan Parys en it lanlike Klimaatakkoart. ...

FNP Fryslan Ferfier yn fry
25-06-2019

Besteande ynfrastrukturiele knyppunten wurde oanpakt

Fryslân is in prachtige provinsje om te wêzen en te libjen, foar ynwenners en toerist. Foar elts is it derby fan belang dat m’n feilich en flot reizgje kin. Dêrom pakke we besteande knyppunten oan. ...

FNP Fryslan Taal en kul
24-06-2019

Wy ynvestearje 20-25% mear yn taal en ûnderwiis

Taal en kultuer drage tige by oan de identiteit en dêrmei oan it wolwêzen fan minsken. Der wurdt dizze perioade gâns ekstra ynvestearre; yn taal en ûnderwiis, mar ek yn skaaimerkend Frysk erfguod en kultuer. ...

FNP Fryslan P
21-06-2019

Foarútbuorkje mei feangreide en bioferskaat

‘Pykje’ wie op de poster it symboal foar de FNP yn ferkiezingstiid om serieus te ynvestearjen yn de greidefûgel. Yn it koalysje-akkoart binne nije doelen fêststeld foar it tal greidefûgels yn gebieten mei agrarysk natuer ...

FNP Fryslan Alle romte foar fakman
20-06-2019

Koälysje stimulearret fakmanskip en ynnovaasje

Fryslân hat ferlet fan fakminsken. It nije koälysje-akkoart seit foar it earst eksplisyt wat oer faklju. ...

FNP Fryslan Romte foar bouwe op `e doa
19-06-2019

Grutte romte foar bouwen op ‘e doarpen

De FNP hat yn ferkiezingstiid heech ynset op bouwen op 'e doarpen. Wy binne der tige wiis mei dat hjir yn it koälysje-akkoart romte foar komt. ...

FNP Fryslan Us lânskip wurdt gjin enerzjyfa
18-06-2019

Us lânskip wurdt gjin enerzjyfabryk

‘Meitsje fan ús lânskip gjin enerzjyfabryk!’ Dit wie in wichtige gjalp yn de ferkiezingskampanje fan de FNP. No’t der in provinsjaal koälysje-akkoart leit, kinne wy sizze dat ús misje slagge is. Der komme pe ...

FNP Fryslan Presintaasje koalysje-akk
18-06-2019

FNP wiis mei eigen partijlûd yn Provinsjehûs

Foar de tredde kear op in rige docht de FNP mei yn in provinsjale koälysje. De partij is grutsk op it koälysje-akkoart ‘Lok op ien’. Mear as ea klinkt it FNP-lûd dêr yn troch. ...

FNP Fryslan Wurkbesite omrop frysl&aci
13-06-2019

FNP fragen oer ûntwikkelingen Omrop Fryslân

De FNP wol dat der goed kwalifisearre sjoernalisten by de Omrop en oare media oan it wurk kinne, dy’t it Frysk goed machtich binne. Fierder is it foar filmkes fan de Omrop en oare media fan belang dat it sykjen yn it Frysk op Google en oare syk ...

FNP Fryslan EFA
28-05-2019

Winst foar EFA-susterpartijen FNP yn Europa

De regionale partijen yn Europa hawwe it goed dien mei de Europeeske ferkiezingen. De Europeeske Frije Alliânsje (EFA), dêr't de FNP by oansletten is, groeit fan 12 nei 13 sitten. De EFA foarmet yn Brussel ien fraksje mei de Grienen (EFA- ...

FNP Fryslan Rjocht
24-05-2019

Fragen oer mear romte foar it Frysk by de rjochtbank

Kin de wet feroare wurde om mear romte foar it Frysk te krijen by de rjochtbank? Benammen no’t hieltyd mear rjochtsaken mei Frysktaligen ôfdien wurde bûten Fryslân? De fraksje fan de FNP stelt skriftlike fragen oer dizze kwest ...

FNP Fryslan Euro coins and banknotes
19-05-2019

FNP: opheldering oer efterbliuwen Europeeske subsydzjes

De FNP-Steatefraksje freget oandacht foar it efterbliuwen fan Europeeske subsydzjes foar Fryslân. Kommende woansdei sil de partij dêr yn de Steaten fan Fryslân in moasje oer yntsjinje. De FNP wol dat in goede analyze makke wurdt wat ...

FNP Fryslan Foto hunen
15-05-2019

Fraachtekens by ferkeap provinsjaal terrein hûneklup De Tynje

De Steatefraksje fan de FNP stelt skriftlike fragen oer de ferkeap fan it oefenterrein fan twa hûnesportklups op 'e Tynje. It giet om grûn fan de provinsje dy't fersmoarge wêze soe. De FNP wol witte oft de provinsje de grûn sa ...

FNP Fryslan
09-05-2019

Europeeske ferkiezings en de FNP

Fan 23 oant en mei 26 maaie (yn Nederlân op de 23e) binne de Europeeske ferkiezings. By de FNP komme lykas alle kearen by dy ferkiezings in soad fragen binnen wêr’t minsken op stimme moatte. Want de FNP docht sels net mei. Want binn ...

FNP Fryslan FNP de formaasj
12-04-2019

Foarming fan in nije koalysje foar Fryslân

Hjirby in berjocht fan Johannes Kramer en Corlienke de Jong út namme fan de Steatefraksje oangeande de foarming fan in nije koalysje foar Fryslân. ...

FNP Fryslan Rommel seedyk12
04-04-2019

Kwalik aksje Europeeske Kommisje nei kontainerramp MSC Zoë

De FNP hat antwurd krigen fan de Europeeske Kommisje op skriftlike fragen oer de kontainerramp mei MSC Zoë. De Kommisje is allinnich ree om te praten mei ferskate ynternasjonale ynstânsjes oer de problemen mei kontainerferfier op see. Konk ...

19-03-2019

Dêrom 20 maart FNP!

Wy ha jo stim nedich foar in antwurd op de skaalfergrutting en it systeemtinken. As FNP sizze wy: it lytse fertsjinnet grutte romte. ...

18-03-2019

Grutte fraach nei hofkes mei lytse wennings

De FNP hat altyd foar pasjende wentebou yn doarpen west. Nije huzen hâlde in doarp libben en leefber. Mar dat de fraach sa grut wêze soe as yn Berltsum bliken die, dat hie Sijbe Knol nea ferwachte. ,,Dit bewiist dat it noflik wenjen is op ...

13-03-2019

Us ynset foar de Fryske greidefûgels

It giet net goed mei de greidefûgels yn Fryslân. Sa stadichoan is dat foar in protte ynwenners fan Fryslân in grutte soarch. Dochs geane der in tal saken goed. Sûnt koart. At it oan de FNP leit oerlibje op dizze wize mear skri ...

12-03-2019

FNP fiert sichtber kampanje

Op 20 maart giet Fryslân nei de stimbus foar Provinsjale Steaten en it Wetterskip. Wy sette op dizze wize de FNP op 'e kaart. ...

12-03-2019

Ús ynset foar Ljouwert

Op 20 maart giet Fryslân wer nei de stimbus. Wa kieze jo foar de Provinsje? ...

12-03-2019

Us ynset foar it Fryske lânskip

Hieltyd mear minsken hawwe noed en soargen oer it lânskip.Wy diele dy soargen:Foar de FNP is de kwaliteit fan it lânskip net los te tinken fan noflik wenjen en wurkjen yn Fryslân. ...

11-03-2019

Us ynset foar Súdeast-Fryslân

Op 20 maart giet Fryslân wer nei de stimbus. Wa kieze jo foar de Provinsjale Steaten? Dit is wat de FNP foar jo betsjut yn Opsterlân, it Hearrenfean, West- en Eaststellingwerf. Foto’s: û.o. fan de Flaijelfeesten en www.deskans ...

11-03-2019

Ús ynset foar it Wetterskip

20 maart giet Fryslân wer nei de stimbus foar it bestjoer fan it Wetterskip. Dit wol de FNP betsjutte foar it wetter yn Fryslân. ...

08-03-2019

Pleit FNP tsjin ôfsjitten greidfûgels krijt Europeeske stipe

De moasje fan de FNP om it delsjitten en de konsumpsje fan beskerme greidfûgels yn Frankryk foar te kommen, hat in romme mearderheid krigen by de Europeeske susterpartijen. Dat hat hjoed bliken dien op it jierlikse kongres fan de EFA yn Brussel ...

06-03-2019

Pak de diskobus nei Berltsum op 15 maart foar de Jûn foar Fryslân

Kom op 15 maart nei Berltsum foar ‘De Jûn foar Fryslân’. De inysjatyfnimmers Sijbe Knol (28, Sint Anne) en Aant-Jelle Soepboer (29, Nijewier) wolle sa sjen litte dat it yn Fryslân noflik wenjen en libjen is. ...

04-03-2019

Besjoch de TV-spot foar de ferkiezingen

Fryslân. It bêste lân fan ierde. Mei de lokkichste minsken. In prachtich lânskip. Warbere ynwenners. Jou ús de romte.
Foar de stim fan Fryslân. Stim 20 maart FNP Fryslân foar it Wetterskip en Provinsjale ...

26-02-2019

Fan de Wetterskipsfraksje

Op 10 desimber 2018 hat Jan van der Kooi, út namme fan de FNP-fraksje yn it Algemien Bestjoer fan Wetterskip Fryslân, yn syn skôging nei oanlieding fan de begrutting 2019 krityske opmerkingen makke. Hjirûnder sjogge wy hjir o ...

25-02-2019

Soargen oer kûlisselânskip tusken Marsum en Berltsum

De FNP-Steatefraksje freget oandacht foar it moaie lânskip oan de westkant fan de âlde Middelsee tusken Marsum en Berltsum. Dêr binne noch tal fan karakteristike eleminten oanwêzich, mar dy wurde bedrige. Tal fan slingerjende ...

25-02-2019

Kear nijbou De Warren Burgum

De FNP-Steatefraksje hat oandacht frege foar de bouplannen fan 300 wenten yn Burgum-West, ek wol ‘de Warren’ neamd. It docht bliken dat der in soad wjerstân is by omwenjenden tsjin de bou oan ‘de Warren’. Omdat der noch ...

19-02-2019

Doarpen en wiken moatte profitearje fan Wynpark Fryslân

De FNP-Steatefraksje fynt dat doarpen en wiken yn Fryslân folop mei-profitearje kinne moatte fan Wynpark Fryslân. Yn de regeling foar boargerpartisipaasje dy’t no opsteld is, is dat net it gefal. Dêrom komt de FNP nije wike yn ...

07-02-2019

Ynsette op solide takomst Fryske Akademy

De FNP-Steatefraksje wol in solide en robúste wittenskiplike, kwalitative en finansjele takomst fan de Fryske Akademy. Yn fragen oan it Kolleezje fan Deputearre Steaten fan Fryslân freget de partij dêr oandacht foar. Oanlieding is ...

05-02-2019

Stim ôf....op ús podcast-útstjoerings

De FNP begjint mei podcast-útstjoerings. In podcast is in djipgeand mar noflik petear op ynternet oer maatskiplike en politike tema’s. De partij wol yn de eigen FNPodcast, as earste partij yn Fryslân, belutsenen en kenners sels oan ...

02-02-2019

Treinrit Rânestêd healoere sneller

It provinsjebestjoer hopet meikoarten in datum te prikken foar in proef mei in ekstra flugge trein fanút Ljouwert. Dat seit deputearre Johannes Kramer. In proefrit mei in flugge sneltrein tusken Grins en Den Haach is yn de nacht fan freed op s ...

29-01-2019

Soarch oer leefberens by húsfesting tydlike wurknimmers

De húsfesting fan arbeidsmigranten mei net ten koste gean fan de leefberens yn doarpen en stedswiken. De provinsje soe in rol spylje moatte by dit gemeente-oerstiigjende probleem. FNP-Steatelid Klaas Fokkinga hat fragen steld oer de kwestje oa ...

26-01-2019

Nije bioboeren frijstelle fan belêstingen

De FNP wol boeren dy’t oerskeakelje nei biologyske lânbou finansjeel stypje. Boeren moatte op syn minst twa jier lang frijsteld wurde fan ozb en wetterskipsbelêsting, fynt de partij. Dit is nedich omdat it oergean op biologysk buork ...

23-01-2019

Foarop rinne mei folslein biologyske lânbou

De FNP wol yn de takomst ta nei in 100 prosint biologyske lânbou. Wêrom wol de partij dit en hoe kin dit? Benammen oer dizze fragen hâldt de FNP op freed 25 jannewaris in temajûn natoer en lânbou op de Dairy Campus yn Lj ...

21-01-2019

Kom mei alternativen foar djoere advysburo’s

De FNP-Steatefraksje tsjinnet kommende woansdei (23 jannewaris) in moasje yn om minder gebrûk te meitsjen fan djoere eksterne advysburo’s. Oanlieding is it Rekkenkeamerrapport oer de evaluaasje fan grutte projekten. Dêr stiet yn dat ...

19-01-2019

"Faklju helpe oan better imago"

It grutte tekoart oan fakminsken is net maklik op te lossen. De grutste útdaging is it imago fan hânwurk. Bern kieze der dêrtroch net foar in fak te learen. De FNP kin de sektor helpe troch it imago fan hânwurk te ferbetterje ...

11-01-2019

Oprin faklju yn ambachtsdoarp De Jouwer

Der is grut ferlet oan fakminsken. De FNP wol dêr omtinken oan jaan. Dêrom hâldt de partij op freed 18 jannewaris yn ambachtsdoarp De Jouwer (T)sjoch faklju! Dat is in mini-sympoasium én in earbetoan foar faklju. ,,Dy fertsji ...

08-01-2019

Fragen FNP yn Europeesk Parlemint

Ljouwert – De FNP stelt fia de Europarlemintspartij EFA fragen oer de kontenerramp dy’t de ôfrûne wike plakfûn hat. De FNP trunet mei de fragen oan op it better neilibjen fan de feilichheidsregels, op it folslein fergoed ...

05-01-2019

Kom nei de kampanjestart 2019 yn Boalsert

Wolkom op de kampanjestart fan de Steateferkiezings fan 20 maart 2019! Mei de jierlikse nijjiersgearsit pakke bestjoer, de ôfdieling Súdwest-Fryslân en in kampanjetiim út op sneon 5 jannewaris yn Boalsert. ...

27-12-2018

FNP begjint meldpunt bedrige doarpstradysjes

Fryske plattelânstradysjes stean ûnder druk troch gemeentefúzjes en nije regels. Optochten mei fersierde weinen stean faai en karbydsjitten wurdt op guon plakken muolik makke. De FNP begjint dêrom in provinsjaal meldpunt foar ...

24-12-2018

Doch de wolf in halsbân om

Elektroanyske halsbannen en saneamde 'wolf-watchers' soene helpe kinne om de yntegraasje fan wolven yn Nederlân te ferbetterjen. Dat tinkt deputearre Johannes Kramer. It idee foar it folgjen fan wolven komt út Amearika, dêr't se yn ...

17-12-2018

Heakje Hafabra ta oan Fryske keunstynfrastruktuer

De FNP is fan betinken dat Hafabra in folle better plak krije moat yn de Fryske keunstynfrastruktuer. Dêrom sil de FNP-fraksje yn de Steategearkomste fan 19 desimber in amendemint yntsjinje om dizze muzyksektor der noch al yn te ferfrisseljen. ...

12-12-2018

Skriftlike fragen oer nijbou De Warren Burgum

De FNP-Steatefraksje hat hjoed skriftlike fragen yntsjinne oer de bouplannen fan 300 wenten yn Burgum-West, ek wol ‘de Warren’ neamd. It docht bliken dat der wjerstân is by omwenjenden tsjin de bou oan ‘de Warren’. Omdat ...

09-12-2018

Faklju yn Fryslân fertsjinje grutte romte

Leare, leare, leare. Sa folle mooglik bern moatte nei de havo of it vwo. Dêrnei troch nei it HBO en de universiteit fansels, oars telle jo net mei. Al dy studinten wurde oplaat foar in kennisberop. Dat is op himsels moai, mar ús maatskip ...

07-12-2018

Problemen TopDutch: hat Fryslân profitearre?

De FNP-Steatefraksje hat hjoed skriftlike fragen yntsjinne oer de problemen by TopDutch. Oan de iene kant binne der grutte fraachtekens oer de resultaten fan de kampanje en it ‘ferbaarnen’ fan jild. Oan de oare kant fynt de FNP it nuver d ...

06-12-2018

FNP docht mei oan aksje tsjin gaswinning lytse fjilden

De FNP sil nije wike tongersdei 13 desimber yn de stêd Grins meidwaan oan it protest tsjin de gaswinning yn lytse fjilden. It protest fynt plak tusken 12.00 en 14.00 oere op it Guyotplein, foar de rjochtbank fan Grins. ...

26-11-2018

Grutte soargen oer sânwinning Iselmar by Gaasterlân

De FNP-steatefraksje hat fan ferskate kanten fernommen dat der grutte soargen binne oer de plande sânwinning by Gaasterlân. It giet om sânwinning foar de doer fan 30 jier en it soe plak fine op 5,5 kilometer út de Fryske kust ...

18-11-2018

FNP: oanpak ôfsjitten fan greidfûgels yn Frankryk

De FNP sil op it kongres fan de Europarlemintspartij EFA op 7 maart 2019 in moasje ynbringe dat it sjitten op beskerme greidfûgels yn Frankryk ferbean wurde moat. It giet dêrby benammen om skriezen, mar ek om oare greidfûgels lykas ...

16-11-2018

FNP: rappe oanpak krusing N357 Hallum

De FNP is fan miening dat der gau definitive dúdlikheid komme moat oer de oanpak fan de krusing tusken de Doniawei en de N357 yn Hallum. Dat stelt de FNP yn skriftlike fragen oan it Kolleezje fan Deputearre Steaten. Dêrneist wol de FNP d ...

14-11-2018

FNP: Ferheging kosten skûtsjesilen en waadrinnen liket op fleanen

De FNP wol net dat dielnimmers oan it skûtsjesilen en waadrinners folle mear kosten foar de kiezzen krije. Dat sil de FNP op 28 novimber ynbringe by in gearkomste fan de Steaten fan Fryslân. It Kolleezje fan DS stelt út om it sk&uc ...

12-11-2018

FNP: stipe foar seebad yn Harns en mear ynsette op enerzjybesparring

De FNP sil woansdei 14 novimber by de begrutting 2019 fan de provinsje Fryslân in pleit hâlde foar in seeswimbad by Harns. Yn dy stêd binne plannen om by it besteande strân in goed plak te kreearjen dêr’t ek swomme ...

07-11-2018

Fragen oer "Timpeltsje Ids Willemsma" Marrum

Ut namme fan de Wetterskipsfraksje FNP hat fraksjefoarsitter Jan van der Kooi skriftlike fragen steld oer it ferrotsjen fan it saneamde kuenstwurk "Timpeltsje fan Ids Willemsma" op de seedyk by Marrum. ...

04-11-2018

FNP: Kreative oplossingen betinke foar tekoart oan soarchpersoaniel plattelân

De FNP hat kundskip naam fan it berjocht op Omrop Fryslân dat guon soarchynstellings op it plattelân minder maklik oan persoaniel komme kinne. Ut de berjochten docht bliken dat benammen it ferfier fan it wenplak fan mooglike persoanielsle ...

25-10-2018

FNP: mear foech is better foar Fryslân

Ljouwert – De FNP is fan betinken dat Fryslân folle mear sizzenskip krije moat omdat dat in soad foardielen foar de ynwenners fan Fryslân opsmyt. Dat docht bliken út de FNP-takomstfisy ‘Fryslân sels oan it roer&rs ...

24-10-2018

Soargen oer ferplichte asbestsanearing Fryslân

Fan út de media hat de FNP fernaam dat de Twadde Keamer besluten hat dat alle asbest op dakken yn Nederlân, dus ek yn Fryslân, per 31 desimber 2024 saneard wêze moat. Der is yn de Twadde Keamer ynstimd mei dit wetsfoarstel. D ...

20-10-2018

FNP: Grutte soarch oer takomst sikehuzen Fryslân

De fraksje fan de FNP hat begrepen dat der ûnrêst is by sikehuzen yn Fryslân, te witten dy fan Drachten, It Hearrenfean, Snits en de poliklinyk fan Dokkum. Dy ûnrêst spilet ek by de pasjinten dy't gebrûk meitsje fa ...

17-10-2018

Fryslân: Behâld húske Waling Dykstra Holwert

De fraksje fan de FNP wol dat it eardere húske fan Frysk skriuwer Waling Dykstra (ferstoarn yn 1914), dat yn Holwert stiet, bewarre bliuwt. De lytse wenning stiet noch hieltyd te keap en ferrinnewearret allinnich mar. De partij komt mei skrift ...

01-10-2018

Fryslân kin hiel bêst sûnder ekstra wyn op lân

Fryslân kin fossylfrij wurde sûnder mear wynmûnen op it lân. Benammen mei geotermy kinne wy yn de takomst grutte stappen sette op it mêd fan duorsumens. ...

29-09-2018

Gerben Gerbrandy kandidaat-senator FNP

Op de ledegearkomste fan de FNP is Gerben Gerbrandy (Gau) keazen as kandidaat-senator foar de FNP yn de Earste Keamer. Foar de FNP-list fan Wetterskip Fryslân is Bram Bonnema fan Frjentsjer listlûker wurden ...

20-09-2018

FNP: stipe foar doarpshuzen trochsette

De fraksje fan de FNP wol dat de provinsjale stipe foar de Fryske doarpshuzen trochgiet. De partij komt yn de Steaten mei in útstel foar in ‘doarpshuzenregeling 2.0' foar de kommende Steateperioade. Ek it Iepen Mienskipsfûns en it ...

14-09-2018

FNP fragen oer ferbetterjen Taalkado

De Steatefraksje fan de FNP stelt fragen oan deputearre Poepjes oer it Taalkado foar jonge Fryske âlders en harren bern. Hoe sil it Taalkado fierder ferbettere wurde? Oanleiding binne de oanbefellingen fan twa ûndersiken nei it Taalkado e ...

07-09-2018

Frijbûtser fan septimber no online

Bestjoersferkiezings, kandidatelisten foar de ferkiezingen fan it Wetterskip en de Earste Keamer. En noch tal fan oare wichtige saken op de wurklist fan de ekstra ALG op 28 septimber, allegear yn dizze Frijbûtser. ...

04-09-2018

In Memoriam Marten Bierman

Marten Bierman wie fan 1999-2003 de earste Senator foar de OSF. Ek wie hy de oprjochter fan it Wittenskiplik Buro. ...

09-12-2018 - Faklju yn Fryslân fertsjinje grutte romte Lês mear >>
07-12-2018 - Problemen TopDutch: hat Fryslân profitearre? Lês mear >>
06-12-2018 - FNP docht mei oan aksje tsjin gaswinning lytse fjilden Lês mear >>
26-11-2018 - Grutte soargen oer sânwinning Iselmar by Gaasterlân Lês mear >>
18-11-2018 - FNP: oanpak ôfsjitten fan greidfûgels yn Frankryk Lês mear >>
16-11-2018 - FNP: rappe oanpak krusing N357 Hallum Lês mear >>
14-11-2018 - FNP: Ferheging kosten skûtsjesilen en waadrinnen liket op fleanen Lês mear >>
12-11-2018 - FNP: stipe foar seebad yn Harns en mear ynsette op enerzjybesparring Lês mear >>
07-11-2018 - Fragen oer "Timpeltsje Ids Willemsma" Marrum Lês mear >>
04-11-2018 - FNP: Kreative oplossingen betinke foar tekoart oan soarchpersoaniel plattelân Lês mear >>
25-10-2018 - FNP: mear foech is better foar Fryslân Lês mear >>
24-10-2018 - Soargen oer ferplichte asbestsanearing Fryslân Lês mear >>
20-10-2018 - FNP: Grutte soarch oer takomst sikehuzen Fryslân Lês mear >>
17-10-2018 - Fryslân: Behâld húske Waling Dykstra Holwert Lês mear >>
01-10-2018 - Fryslân kin hiel bêst sûnder ekstra wyn op lân Lês mear >>
29-09-2018 - Gerben Gerbrandy kandidaat-senator FNP Lês mear >>
20-09-2018 - FNP: stipe foar doarpshuzen trochsette Lês mear >>
14-09-2018 - FNP fragen oer ferbetterjen Taalkado Lês mear >>
07-09-2018 - Frijbûtser fan septimber no online Lês mear >>
04-09-2018 - In Memoriam Marten Bierman Lês mear >>
03-09-2018 - OSF-tiidskrift Locomotie 69 no online Lês mear >>
06-08-2018 - Wynturbines Nij Hiddum-Houw en Iselmar Lês mear >>
19-07-2018 - Rapport 'Geldstromen tussen het Rijk en de provincie Fryslân' Lês mear >>
10-07-2018 - Skôging mearjierre-perspektyf Wetterskip Fryslân Lês mear >>
10-07-2018 - Hindrik ten Hoeve oer de weryndieling Lês mear >>
03-07-2018 - Mear Arriva treinen nei Snits Lês mear >>
20-06-2018 - Steatefragen oer feiligens nije brêge Dronryp Lês mear >>
11-06-2018 - Frijbûtser fan juny no online Lês mear >>
28-05-2018 - Corlienke de Jong yn it Polytbureau oer de feangreidediskusje Lês mear >>
24-05-2018 - Klimaat en miljeu by it Wetterskip Lês mear >>
22-05-2018 - Kramer tefreden oer Iepen Mienskipsfûns Lês mear >>
18-05-2018 - FNP: mear ynvestearrings troch Waadfûns Lês mear >>
14-05-2018 - OSF: 'Ien op trije kiezers stimt lokaal' Lês mear >>
11-05-2018 - Fragen oer ôffalprobleem ôfdankte molewjukken Lês mear >>
10-05-2018 - Fragen oer de sâltwinning yn Fryslân Lês mear >>
21-04-2018 - Frijbûtser fan april no online Lês mear >>
16-04-2018 - FNP: Katalaanske politike finzenen frij Lês mear >>
13-04-2018 - Stipe foar FNP-moasjes op EFA-kongres 2018 Lês mear >>
06-04-2018 - FNP: bioferskaat yn nij Europeesk lânboubelied Lês mear >>
03-04-2018 - Minority SafePack Initiative Lês mear >>
28-03-2018 - Fragen yn Steaten - Oergong gasputten fan NAM nei Vermilion Lês mear >>
27-03-2018 - FNP en CDA: brûk tafaller Ofslútdyk foar ferbreedzjen slûs Koarnwertersân Lês mear >>
26-03-2018 - Jild Waadfûns behâlde foar de regio Lês mear >>
22-03-2018 - Ferkiezingsposter FNP Súdwest-Fryslân Lanlik Kampioen Lês mear >>
15-03-2018 - OSF tiidskrift Locomotie no online Lês mear >>
14-03-2018 - FNP mei 6 minsken nei EFA-kongres yn Beieren Lês mear >>
12-03-2018 - Lit dy gjin Haachske dreamen oansmarre Lês mear >>
05-03-2018 - Ferkiezingen gemeenterieden 21 maart - Frijbûtser fan maart no online Lês mear >>
26-02-2018 - Diskusjejûn referindum Sleepwet 1 maart It Hearrenfean Lês mear >>
23-02-2018 - 24 febrewaris - Manifestaasje tsjin gaswinning yn Grinslân en Fryslân Lês mear >>
21-02-2018 - Gjin takomstich kearnôffal yn de Fryske boaiem Lês mear >>
12-02-2018 - Neilittenskip LF2018 - foarby de eveneminten Lês mear >>
07-02-2018 - Frijbûtser fan febrewaris no online Lês mear >>
06-02-2018 - OSF bydrage Donorwet yn Earste Keamer Lês mear >>
05-02-2018 - FNP: fergees belje nei ‘Jobinder' Lês mear >>
03-02-2018 - Lanlike regeljouwing sirkulêre ekonomy foar Fryslân oanpasse Lês mear >>
25-01-2018 - Faasje mei maatregels pealrot en fundearringsskea Lês mear >>
23-01-2018 - Undersyk effekt gebrûk keunstdong op feangreide Lês mear >>
16-01-2018 - Kramer fynt pulsferbod klap foar fiskers Lês mear >>
10-01-2018 - FNP: wat betsjut ‘maximale vermindering' gaswinning Grinslân foar Fryslân? Lês mear >>
19-12-2017 - FNP: fragen oer nije fertraging breedbân ynternet Lês mear >>
13-12-2017 - Frijbûtser fan desimber no online - Nijjiersgearsit 6 jannewaris De Rottefalle Lês mear >>
07-12-2017 - Algemiene Skôgings OSF-FNP senator Hindrik ten Hoeve Lês mear >>
06-12-2017 - OSF tiidskrift Locomotie no online Lês mear >>
19-11-2017 - FNP: kompinsaasje BTW-ferheging op drinkwetter fia fermogen Vitens Lês mear >>
16-11-2017 - FNP fragen oer takomst soarchfersekerder ‘De Friesland' Lês mear >>
07-11-2017 - FNP: mear ynsette op geotermy Lês mear >>
06-11-2017 - FNP: ophâlde mei gemyske bestridingsmiddels Lês mear >>
02-11-2017 - FNP Waadhoeke met de statefraksy op rais Lês mear >>
30-10-2017 - Riedsferkiezingen 22 novimber 2017 Lês mear >>
30-10-2017 - FNP optein oer mooglikheid selsfoarsjenning enerzjy yn 2050 Lês mear >>
20-10-2017 - Durk Stoker (FNP) nije foarsitter OSF Lês mear >>
18-10-2017 - FNP wol legere behearskosten Frysk finansieringsfûns FOM Lês mear >>
11-10-2017 - Soargen oer tekoart oan húsdokters yn Ljouwert Lês mear >>
22-09-2017 - FNP fragen oer befoardering Fryske Literatuer Lês mear >>
18-09-2017 - Frijbûtser fan septimber 2017 no online Lês mear >>
15-09-2017 - FNP: fragen oer stedsstrân Ljouwert Lês mear >>
13-09-2017 - FNP sprekt NL-regear oan op referindum Kataloanje Lês mear >>
04-09-2017 - TV dokumintêre It Fryske Wetter Lês mear >>
03-09-2017 - Frysk natoerbehear: mei de boeren Lês mear >>
01-09-2017 - Fyzje nedich op in duorsum enerzjybelied Lês mear >>
28-08-2017 - FNP'er Jabik van der Bij nimt ôfskied as foarsitter OSF Lês mear >>
14-08-2017 - FNP: Brok nei topoerlis Friesenbrücke yn stee fan Paas? Lês mear >>
21-07-2017 - Kâns net slûpe litte op oankeap natuergrûn Achtkarspelen Lês mear >>
19-07-2017 - Hannen ôf fan Schilkampen Lês mear >>
14-07-2017 - FNP wol opbringsten ferkearskontrôles brûke foar ferbetterjen feiligens Lês mear >>
11-07-2017 - Pak skea fan guozzen ynternasjonaal oan Lês mear >>
26-06-2017 - Steatefraksje FNP komt mei moasje stipe Alde Fryske Tsjerken Lês mear >>
14-06-2017 - 'Ik bin gjin plúsplakker' - Cees van Mourik yn de Frijbûtser fan juny Lês mear >>
08-06-2017 - Soad omtinken foar FNP yn Locomotie tiidskrift OSF Lês mear >>
22-05-2017 - FNP wol opheldering oer tekoart 11 miljoen Waddenglas Lês mear >>
17-05-2017 - Senator OSF 'not amused' oer wetsútstellen fosfaatreduksje Lês mear >>
11-05-2017 - Minder rompslomp foar subsydzjes biologyske lânbou Lês mear >>
09-05-2017 - Corlienke de Jong: ‘Soad binnen helle foar FNP by Kadernota' Lês mear >>
08-05-2017 - FNP: N359 Westergoawei fertsjinnet feilige oplossing Lês mear >>
03-05-2017 - FNP: meartalich ûnderwiis berikber en beskikber meitsje Lês mear >>
22-04-2017 - Frijbûtser fan april no online Lês mear >>
14-04-2017 - Moasje FNP: hege enerzjytariven Liander oanpakke Lês mear >>
10-04-2017 - FNP Steatefraksje op wurkbesite by Jeugd Dûnsoplieding Lês mear >>
05-04-2017 - FNP wurkbesite Thialf - Centrum Topsport en Onderwijs Lês mear >>
29-03-2017 - FNP: bliid foar bewenners Noarderdwersstrjitte Grou Lês mear >>
28-03-2017 - FNP: gearwurkje oer de grinzen mei Friezen yn Dútslân Lês mear >>
22-03-2017 - FNP siket Europeeske stipe foar sluzen Koarnwertersân Lês mear >>
17-03-2017 - FNP-top nei kongres yn Katowice Lês mear >>
07-03-2017 - Cees van Mourik kandidaat-foarsitter FNP Lês mear >>
06-03-2017 - Frijbûtser yn teken fan ferkiezings Twadde Keamer Lês mear >>
03-03-2017 - Legere tariven Liander foar sportklups en konsuminten Lês mear >>
14-02-2017 - FNP komt mei moasje ‘It Bildts as erkende streektaal' Lês mear >>
13-02-2017 - FNP: Feilige fytsoerstekken N359 Gaasterlân Lês mear >>
06-02-2017 - Frijbûtser febrewaris no online Lês mear >>
26-01-2017 - FNP: dochs pontsje stikkene brêge Skûlenboarch Lês mear >>
15-01-2017 - Sulveren Fyts foar Wielerferiening Otto Ebbens Lês mear >>
15-01-2017 - Fryske Natuer-en Miljeupriis foar Romke Kinderman Lês mear >>
22-12-2016 - FNP: mear dúdlikens oer Evenemintefûns SNN Lês mear >>
22-12-2016 - FNP: aksje foar Frysk is stipe yn de rêch Lês mear >>
21-12-2016 - FNP tige ynnommen mei Arno Brok Lês mear >>
12-12-2016 - Frijbûtser desimber no online Lês mear >>
08-12-2016 - Wurkbesite FNP oan EFA-fraksje Brussel Lês mear >>
05-12-2016 - FNP: dúdliker doelen mei Taalplan Frysk op skoalle Lês mear >>
24-11-2016 - Ten Hoeve yn Earste Keamer: twadieling troch regear nimt ta Lês mear >>
21-11-2016 - FNP entûsjast oer oanpak doarpshûs Rie Lês mear >>
20-11-2016 - FNP op besite by Keatsmuseum Lês mear >>
14-11-2016 - Ofspraken oer rol en kostebehearsking SNN neikomme Lês mear >>
11-11-2016 - FNP ferklearret him solidêr mei pro-Koerdyske HDP Lês mear >>
09-11-2016 - Stipe foar boeren dy't biologysk wolle Lês mear >>
02-11-2016 - Fragen oer oanpak ûnfeilige N354 Tsienzerbuorren Lês mear >>
31-10-2016 - Frijbûtser no online Lês mear >>
28-10-2016 - Trein nei Swolle moat faker ride Lês mear >>
27-10-2016 - Sprieding soarchfersjennings yn Fryslân Lês mear >>
25-10-2016 - FNP fragen oer KH2018 en meartaligens Lês mear >>
20-10-2016 - Minder besunigje op Omrop Fryslân Lês mear >>
18-10-2016 - Skjinne enerzjy en de reinbôgeflagge Lês mear >>
03-10-2016 - FNP stekt personiel en besikers Sionsberg hert ûnder de riem Lês mear >>
27-09-2016 - FNP: útstel beslútfoarming N358 (Skieding) Lês mear >>
20-09-2016 - Kabinet stekt iensidich de eigen loftrompet en lit de Regio links lizze Lês mear >>
17-09-2016 - Frijbûtser septimber no online Lês mear >>
14-09-2016 - Gefolgen fan in flugge enerzjytransysje Lês mear >>
12-09-2016 - FNP: grûnbûne en biologyske boeren ek by oerlis mei Provinsje Lês mear >>
03-08-2016 - FNP: opnij aksje foar iepenhâlden sikehûs Sionsberg Lês mear >>
06-07-2016 - FNP: belang fan de EU foar Fryslân yn kaart bringe Lês mear >>
30-06-2016 - Ekologysk behear provinsjale bermen Lês mear >>
23-06-2016 - FNP: minder hinder yn de spits foar brêgen Ofslútdyk Lês mear >>
22-06-2016 - FNP pleitet foar ûnderhâldsfûns KH2018 11 Fountains Lês mear >>
21-06-2016 - Dividint NOM stekke yn wurkgelegenheid en ekonomy Lês mear >>
20-06-2016 - FNP: mear romte foar grûnbûn en biologysk buorkjen Lês mear >>
09-06-2016 - Fan taalpartij nei aksjepartij foar Fryslân Lês mear >>
02-06-2016 - Mear bern berikke mei meartalich ûnderwiis Lês mear >>
26-05-2016 - Manifestaasje tsjin gaswinning yn Fryslân Lês mear >>
25-05-2016 - FNP: soarch oer fosfaatrjochten lytse boer Lês mear >>
02-05-2016 - Opiny: Fryslân CETA en TTIP-frije sône Lês mear >>
02-05-2016 - Fryslân moat TTIP frije sône wurde Lês mear >>
28-04-2016 - Fraachtekens by hege kosten parkearen provinsje Lês mear >>
22-04-2016 - Frijbûtser fan april no online Lês mear >>
04-04-2016 - Gjin permaninte grinskontrôles yn Europa Lês mear >>
25-03-2016 - Nei in nije Provinsjale Omjouwingsfisy Lês mear >>
21-03-2016 - FNP mei 8 minsken nei kongres op Korsika Lês mear >>
15-03-2016 - Referindum assosjaasjeferdrach Oekraïne Lês mear >>
12-03-2016 - Frijbûtser fan maart no online Lês mear >>
02-03-2016 - Soargen oer it tichtriden fan sleatten Lês mear >>
02-03-2016 - OSF/FNP senator bepaalt nije kontoeren Omrop Lês mear >>
01-03-2016 - FNP yn de Steaten fan 24 febrewaris Lês mear >>
23-02-2016 - Jos de Blok - oprjochter fan Buurtzorg Nederland - by temajûn FNP Lês mear >>
22-02-2016 - FNP: ûndersyk farwei Drachten breder besjen Lês mear >>
16-02-2016 - Burokrasy by Kulturele Haadstêd 2018 Lês mear >>
15-02-2016 - FNP: maksimale druk fia oandielhâlders REC Omrin Lês mear >>
08-02-2016 - Frijbûtser fan febrewaris no online Lês mear >>
05-02-2016 - OSF/FNP senator kritysk yn mediadebat Lês mear >>
04-02-2016 - FNP wurkbesite soarchsintrum Spiker Ternaard Lês mear >>
29-01-2016 - Johannes Kramer sprekt by FNP-susterpartij SSW yn Sleeswyk-Holstein Lês mear >>
28-01-2016 - Gjin jild foar gala's en sponsoring troch SNN Lês mear >>
19-01-2016 - FNP: legere pachtprizen by duorsum boaiembehear Lês mear >>
14-01-2016 - Tytsy en Douwe Willemsma te gast by In Bosk fan Minsken fan Tryater Lês mear >>
06-01-2016 - Net alle aaien ûnder ien hin lizze Lês mear >>
05-01-2016 - Partijfoarsitter: FNP fernije en ferbreedzje Lês mear >>
04-01-2016 - Sulveren Fyts FNP nei Pieter Weening Lês mear >>
31-12-2015 - Nederlânsk foarsitterskip EU iensidich rjochte op Rânestêd Lês mear >>
18-12-2015 - Histoaryske Steategearkomste mei Campus Fryslân Lês mear >>
17-12-2015 - Prachtich ferkiezingsresultaat regionalen op Corsica Lês mear >>
14-12-2015 - Frijbûtser desimber no online Lês mear >>
09-12-2015 - FNP: fluggere reparaasje spoarbrêge Ostfriesland Lês mear >>
25-11-2015 - FNP: aksje omkearde bewiislêst skea gas- en sâltwinning Lês mear >>
13-11-2015 - Helikopters ambulânsesoarch faak te let Lês mear >>
12-11-2015 - FNP bringt Fryslân nei Brussel Lês mear >>
09-11-2015 - FNP komt op foar partikulieren by skea gas- en sâltwinning Lês mear >>
31-10-2015 - Frijbûtser oktober no online Lês mear >>
26-10-2015 - Fragen FNP oer Omrop yn PS 28 oktober Lês mear >>
21-10-2015 - OSF easket minder gaswinning Lês mear >>
13-10-2015 - Beskermje de regionale omroppen Lês mear >>
10-10-2015 - Regionale omroep of Fryske publike Omrop ? Lês mear >>
07-10-2015 - Lof foar skôgings FNP yn Wetterskip Lês mear >>
28-09-2015 - Ryk én provinsje Fryslân meibetelje oan de Omrop Lês mear >>
28-09-2015 - Omrop Fryslân: stjoer allegear in brief nei Dekker Lês mear >>
23-09-2015 - Regear werom fluite oer Omrop fia Europarlemint Lês mear >>
22-09-2015 - Rjochtbank en Hôf: fyzje en fleksibiliteit nedich Lês mear >>
17-09-2015 - Keamerfragen OSF oer skrassen status regionale organisaasjes monumintesoarch Lês mear >>
16-09-2015 - FNP fragen lûdsoerlêst wynturbines op lân Lês mear >>
11-09-2015 - Frijbûtser fan septimber no online Lês mear >>
10-09-2015 - Underwiis yn minderheidstaal yn grutte stêd: it kin ! Lês mear >>
03-09-2015 - FNP: gefolgen foar Fryslân ûndersykje yn saak NAM Lês mear >>
31-08-2015 - FNP: rjochtspraak Ljouwert struktureel oerein hâlde Lês mear >>
17-08-2015 - CO2-fûnis Urgenda foar feangreidegebiet Lês mear >>
11-08-2015 - Stipe foar fierljeppen jeugd Lês mear >>
07-07-2015 - Fragen oer fytstunnel yn provinsjale wei N358 Surhuzum Lês mear >>
24-06-2015 - FNP moasje: dochs tunnel Hollandiastrjitte Lês mear >>
19-06-2015 - FNP: soarch oer baneferlies by Underwiisynspeksje Lês mear >>
12-06-2015 - Frijbûtser fan juny no online Lês mear >>
02-06-2015 - Leden FNP stypje selsstannige Omrop Lês mear >>
30-05-2015 - Alle provinsjale mailadressen no oer op *.FRL Lês mear >>
27-05-2015 - Rein van der Wal Earste opfolger by Steatefraksje Lês mear >>
27-05-2015 - FNP fûleindich tsjin Noardlike plannen Omrop Fryslân Lês mear >>
26-05-2015 - FNP bliid mei Hindrik ten Hoeve yn Senaat Lês mear >>
22-05-2015 - FNP: fragen oer driigjende sluting skoalle Boksum Lês mear >>
21-05-2015 - Nij Kolleezje yn Steaten 20 maaie 2015 Lês mear >>
15-05-2015 - FNP: Wiis mei nij Koälysjeakkoart Lês mear >>
04-05-2015 - OSF no wis fan sit yn Earste Keamer Lês mear >>
02-05-2015 - De nije koälysje - ALG op 29 maaie 2015 Lês mear >>
19-04-2015 - FNP moasje bringt omkearde bewiislêst mynbouskea nei Europa Lês mear >>
18-04-2015 - FNP moasje: ekstra middels foar biologyske lânbou yn Europa Lês mear >>
09-04-2015 - Klaas Fokkinga earste opfolger FNP Lês mear >>
01-04-2015 - De OSF gedoogt net mar wol al dingen berikke Lês mear >>
28-03-2015 - Nije Frijbûtser no online Lês mear >>
26-03-2015 - Sake van der Meer en Jan van der Kooi yn AB Wetterskip Lês mear >>
25-03-2015 - Annigje Toering krijt lintsje nei 12 jier Steaten Lês mear >>
13-03-2015 - Gjin ûnnedige nije bedriuweterreinen ûntwikkelje Lês mear >>
12-03-2015 - Fryske deputearre Johannes Kramer wol sterke regio's yn Europa Lês mear >>
10-03-2015 - FNP: no stappen sette foar takomst Omrop Fryslân Lês mear >>
10-03-2015 - Aksje tsjin nepaccount op Facebook Lês mear >>
09-03-2015 - Haachske Autoriteit grypt yn by Fryske breedbân ynternet projekten Lês mear >>
26-02-2015 - FNP: omkearde bewiislêst skea delfstofwinning Lês mear >>
23-02-2015 - Fragen oer iensidige stipe 'Noardlike' ûndernimmersbeurs Lês mear >>
19-02-2015 - Hans Konst wol omwenners net belûke by sinneparken Lês mear >>
18-02-2015 - Weardefolle beammen by stasjon Ljouwert behâlde Lês mear >>
18-02-2015 - FNP: opkomme foar lokale inisjativen breedbân ynternet Lês mear >>
13-02-2015 - Lokalo's oan de macht ? Lês mear >>
11-02-2015 - Kieskompas Wetterskip no online Lês mear >>
10-02-2015 - Foto's en ynfo FNP kandidaten Wetterskip Fryslân Lês mear >>
02-02-2015 - FNP wurkbesite Bijlsma Hercules yn Frjentsjer Lês mear >>
29-01-2015 - Noardwest-Fryslân net stikke litte Lês mear >>
28-01-2015 - FNP hellet soad moasjes binnen yn Steaten Lês mear >>
19-01-2015 - FNP moasje Rûnwei Warns yn Steaten en Ried Súdwest-Fryslân Lês mear >>
16-01-2015 - Fundearringsproblemen oplosse yn feangreidegebiet Lês mear >>
08-01-2015 - FNP: fragen oer sifers boaiemdelgong sâltwinning Lês mear >>
06-01-2015 - Ynvestearje yn de Mienskip, mei de Mienskip ! Lês mear >>
03-01-2015 - FNP rikt Sulveren Fyts en Natuer- en Miljeupriis út Lês mear >>
23-12-2014 - Sikehûssoarch moat bliuwe yn Fryslân ! Lês mear >>
20-12-2014 - FNP delegaasje nei De Sionsberg yn Dokkum Lês mear >>
19-12-2014 - Help pake en beppe de fakânsje troch Lês mear >>
16-12-2014 - De FNP wie, is en bliuwt tsjin mega-wynmûnen op it lân Lês mear >>
15-12-2014 - Weromsjen op FNP referendum reis Skotlân Lês mear >>
13-12-2014 - Frijbûtser fan desimber no online Lês mear >>
10-12-2014 - Anna Martha van Mei ynstallearre as Steatelid foar FNP Lês mear >>
09-12-2014 - Ynvestearje yn digitale helpmiddels Frysk Lês mear >>
02-12-2014 - FNP by earste 100 websiden mei .frl online Lês mear >>
29-11-2014 - De FNP yn Fryslân DOK op 30 novimber 2014 Lês mear >>
28-11-2014 - Opkomme foar partikulieren mei skea boaiemdelgong NW-Fryslân Lês mear >>
27-11-2014 - OSF-FNP senator Kees de Lange: soarch oer Wet Langdurige Zorg Lês mear >>
24-11-2014 - FNP stelt Wetterskipslist fêst foar ferkiezings maart 2015 Lês mear >>
23-11-2014 - Johannes Kramer op' e nij listlûker FNP by Steateferkiezings Lês mear >>
21-11-2014 - FNP komt op foar Sorben Lês mear >>
18-11-2014 - Fotoferslach FNP aksje soarchsintrum Spiker Ternaard Lês mear >>
17-11-2014 - Wikseling fan de wacht yn de FNP Steatefraksje Lês mear >>
13-11-2014 - Ynvestearring meartalich ûnderwiis giet troch nei 2015 Lês mear >>
12-11-2014 - FNP by earste 100 *.frl pionieradressen Lês mear >>
11-11-2014 - FNP: ynvestearje yn trochgeande learline meartaligens Lês mear >>
08-11-2014 - Provinsjaal FNP program 2015-2019 fêststeld Lês mear >>
31-10-2014 - Ledegearkomsten 7, 21 novimber en 13 desimber Lês mear >>
30-10-2014 - Wynmûnebeslút DS: 'It wurk begjint no' Lês mear >>
27-10-2014 - Wat is de rol fan de húsdokter nei 1 jannewaris 2015 ? Lês mear >>
21-10-2014 - Wurkbesite Stedstún Asum op Techum Lês mear >>
20-10-2014 - Fragen oer takomst Omrop Fryslân Lês mear >>
11-10-2014 - Leden FNP ienriedich tsjin wynmûnen op lân Lês mear >>
09-10-2014 - Trainee socht foar EFA-buro Brussel Lês mear >>
03-10-2014 - FNP wol dúdlikens oer SNN-subsydzjes Ljouwert Lês mear >>
01-10-2014 - FNP: Veiligheidsregio Fryslân net klear op grutte oerstreaming Lês mear >>
30-09-2014 - Ekstra ledegearkomste 11 oktober Lês mear >>
27-09-2014 - FNP yn aksje foar rjochtbank Ljouwert Lês mear >>
25-09-2014 - Guozzen, lânbou en it tsjuster Lês mear >>
18-09-2014 - Fryslân hat ferlet fan in referindum Lês mear >>
10-09-2014 - FNP fûl tsjin 'Cultuur is voor de grote stad' Lês mear >>
08-09-2014 - FNP: gjin praatsessy's, mar oan'e slach mei projekten Soarchekonomy Lês mear >>
04-09-2014 - Wer steatefragen FNP oer rûnwei De Westereen Lês mear >>
31-08-2014 - FNP: werferdieling WMO budzjet foar Fryslân net akseptabel Lês mear >>
27-08-2014 - Soarch oer fuortgong Kulturele Haadstêd 2018 Lês mear >>
03-07-2014 - FNP: tastimming Europa foar ekonomyske stipe NW- en NE-Fryslân Lês mear >>
25-06-2014 - Algemiene Skôgings yn de Steaten Lês mear >>
24-06-2014 - Debat yn Earste Keamer oer yntegriteit Lês mear >>
20-06-2014 - 'Dy't stjoere wol moat al oan it stjoer sitte' Lês mear >>
19-06-2014 - Waarme oerdracht sosjale taken Provinsje nei Fryske gemeenten Lês mear >>
16-06-2014 - Lêste Frijbûtser foar de simmer no online Lês mear >>
11-06-2014 - FNP komt op foar wurknimmers Hartman Lês mear >>
03-06-2014 - FNP reis nei Skotlân Lês mear >>
26-05-2014 - FNP tige ynnommen mei EFA-súkses Europeeske ferkiezings Lês mear >>
16-05-2014 - FNP: eigen kiesdistrikt Fryslân foar Europeeske ferkiezings Lês mear >>
09-05-2014 - FNP: fakmanskip stimulearje troch stipe oan bedriuwsskoallen Lês mear >>
07-05-2014 - FNP inisjatyf digitalisearring Frysk erfgoed Lês mear >>
29-04-2014 - Oerdracht havenpieren Harns net op kosten Fryske boarger Lês mear >>
24-04-2014 - Start kandidaatstelling ferkiezings Steaten en Wetterskip 2015 Lês mear >>
22-04-2014 - FNP: soargen oer oanpak boaiemsanearing Mildaam Lês mear >>
14-04-2014 - De FNP en de Europeeske ferkiezings Lês mear >>
27-03-2014 - EFA yn aksje foar Omrop Fryslân Lês mear >>
26-03-2014 - FNP: treningssintrum KNSB behâlde foar Fryslân Lês mear >>
24-03-2014 - FNP: Ljouwert better oanjaan op ANWB-buorden Lês mear >>
22-03-2014 - Provinsje, yn aksje foar gas- en sâltskea Lês mear >>
20-03-2014 - Winst foar de FNP yn 9 fan de 13 gemeenten Lês mear >>
17-03-2014 - Lannelike TV-spot - stim lokaal, stim regionaal, stim FNP ! Lês mear >>
17-03-2014 - FNP nijsbrief ferkiezings 2014 no online Lês mear >>
15-03-2014 - Frijbûtser yn teken fan ferkiezings Lês mear >>
07-03-2014 - Gaswinning soarget foar ûnrêst yn Fryslân Lês mear >>
06-03-2014 - Soarch oer ûnderhâld âlde gebouwen Fries Museum Lês mear >>
03-03-2014 - Ynformaasjejûn oer gaswinning yn Langsweagen Lês mear >>
03-03-2014 - FNP: Fryske sizzenskip Alliander behâlde Lês mear >>
26-02-2014 - FNP wurkbesite Weststellingwerf Natuurlijk Lês mear >>
20-02-2014 - FNP: ûndersyk wynmûnepark Iselmar nedich Lês mear >>
15-02-2014 - Douwe Bijlsma postúm earelid EFA Lês mear >>
14-02-2014 - Europeeske stipe foar Omrop Fryslân Lês mear >>
13-02-2014 - FNP: nije rûnwei De Westereen ten koste fan omjouwing Lês mear >>
11-02-2014 - Fûns foar skea troch stienmurd Lês mear >>
10-02-2014 - FNP: mear demokrasy en solidariteit yn Europa Lês mear >>
08-02-2014 - Plasterk yn aksje foar it Frysk Lês mear >>
04-02-2014 - Net langer wachtsje mei ôfspraken gas- en sâltwinning Fryslân Lês mear >>
31-01-2014 - FNP: takomst mûne Boerum feilich stelle Lês mear >>
16-01-2014 - FNP solidêr mei Grinzers by striid om gaswinning Lês mear >>
04-01-2014 - FNP optimistysk oer ferkiezings Lês mear >>
03-01-2014 - Frjentsjerteradiel: FNP Natuer- en miljeupriis foar Gerbranda State Lês mear >>
28-12-2013 - Leaver gjin Noarderling by Rykswettersteat: keamerfragen Lês mear >>
16-12-2013 - FNP: rap ophâlde mei sâltwinning yn NW-Fryslân Lês mear >>
14-12-2013 - It nije jier yn mei de FNP 4 jannewaris yn Frjentsjer Lês mear >>
12-12-2013 - FNP: ôfspraken leefberheid Kansen in Kernen neikomme Lês mear >>
09-12-2013 - OSF kritysk yn debat oer Skatkistbankieren Lês mear >>
27-11-2013 - Nei in minsklike mjitte Lês mear >>
26-11-2013 - FNP: betelbere ynternet inisjativen stimulearje Lês mear >>
17-11-2013 - Jongerein: Fakatuere foar stazjêr by de CMC yn Brussel Lês mear >>
14-11-2013 - FNP bliid mei súkses gemeenteriedsferkiezings Lês mear >>
12-11-2013 - FNP freget Europeeske stipe foar takomst Omrop Fryslân Lês mear >>
05-11-2013 - FNP: Bettere digitale promoasje fytsrûtes Lês mear >>
04-11-2013 - FNP: Stipe fan Provinsje foar keatsmuseum Frjentsjer Lês mear >>
03-11-2013 - FNP Frijbûtser novimber no online Lês mear >>
31-10-2013 - Frysk perspektyf foar jongerein ! Lês mear >>
30-10-2013 - Grut-Fryslân? Gekkepraat! Lês mear >>
29-10-2013 - FNP: nei 2017 struktureel € 200 miljoen foar Fryske ekonomy Lês mear >>
28-10-2013 - Twadde rûnlieding Provinsjehûs foar FNP-leden Lês mear >>
24-10-2013 - Underhannelings oer takomst Omrop Fryslân Lês mear >>
18-10-2013 - FNP yn Steaten: jild foar opromjen wynmûnen Lês mear >>
10-10-2013 - Kolleezje moat better tasjen op ynpassing grutte pleatsen Lês mear >>
08-10-2013 - 'Kommende riedsferkiezings grutte kâns foar lokale politike partijen' Lês mear >>
07-10-2013 - Het eerlijke verhaal over het kabinet-Rutte Lês mear >>
01-10-2013 - Europastrategy Fryslân mear op takomst rjochtsje Lês mear >>
01-10-2013 - Europastrategy Fryslân mear op takomst rjochtsje Lês mear >>
24-09-2013 - In memoriam Douwe Bijlsma Lês mear >>
23-09-2013 - Mear ryksbanen foar Fryslân Lês mear >>
20-09-2013 - Oername Omrop Fryslân troch 'Hilversum' driget Lês mear >>
17-09-2013 - FNP pleit foar ekstra tunnels spoar Ljouwert-Grins Lês mear >>
14-09-2013 - Frijbûtser septimber no online Lês mear >>
13-09-2013 - Fragen oer feiligens op PM-kanaal by Warten Lês mear >>
06-09-2013 - FNP: positive enerzjy KH2018 geweldich foar Fryslân Lês mear >>
02-09-2013 - Start FNP kampanje: Minder Den Haach mear Fryslân Lês mear >>
27-08-2013 - FNP: fûleindich ferset tsjin skalygaswinning Lês mear >>
26-08-2013 - FNPj Debatjûn 'Takomst fan Fryslân' 9 sept 2013 De Bres Lês mear >>
21-08-2013 - Muorrekeatsen Olympyske demosport yn Rio Lês mear >>
19-08-2013 - Fakatuere trainee polityk meiwurker EFA-buro yn Brussel Lês mear >>
11-07-2013 - Simmerske wurkbesite FNP Lês mear >>
04-07-2013 - Stipe foar FNP útstellen Fryske Kadernota 2014 Lês mear >>
29-06-2013 - € 50 miljoen foar ympuls Fryske wenningmerk Lês mear >>
26-06-2013 - Thialf op foarsprong mei realisaasjebeslút Steaten Lês mear >>
25-06-2013 - Prate mei ynwenners Aldeboarn Lês mear >>
21-06-2013 - FNP: NUON-jild foar Fryslân yn 'e Pronk Lês mear >>
20-06-2013 - Ynterpellaasjedebat yn Steaten oer ferlies banen Rykstsjinsten Lês mear >>
19-06-2013 - Unanime stipe Europeesk Parlemint foar rapport bedrige talen Lês mear >>
19-06-2013 - FNP senator kritysk op bestjoersfisy Plasterk yn Earste Keamer Lês mear >>
18-06-2013 - NUON-jild foar Deltaplan Digitalisearring Lês mear >>
16-06-2013 - Frijbûtser yn teken Algemiene Ledegearkomste Lês mear >>
13-06-2013 - Lobby foar gasbaten trochsette Lês mear >>
06-06-2013 - Foarsitterswiksel en fisystik op ledegearkomste FNP Lês mear >>
31-05-2013 - Nij perspektyf foar Fryslân Lês mear >>
30-05-2013 - Skrassen 100-learlingen noarm jout romte foar Frysk maatwurk Lês mear >>
21-05-2013 - Fakatuere kommunikaasjemeiwurker EFA-buro Brussel Lês mear >>
10-05-2013 - FNP: parkearkosten provinsje fiks omleech Lês mear >>
08-05-2013 - FNP: oplossing sykje foar farwei nei Akkrum en It Hearrenfean Lês mear >>
07-05-2013 - Provinsjale partijen bondelje de krêften Lês mear >>
02-05-2013 - Senator Kees de Lange knibbelet net foar Willem Alexander Lês mear >>
27-04-2013 - Utnoeging Algemiene Ledegearkomste 31 maaie 2013 Lês mear >>
25-04-2013 - Skeafergoeding guozzen op peil hâlde Lês mear >>
22-04-2013 - Rol foar Provinsje by Fryske Befrijingsdei Lês mear >>
15-04-2013 - Bestjoer Fryslân moat bliuwe Lês mear >>
08-04-2013 - FNP, PvdA en SP wolle dúdlikheid oer begelieding Jeugdhulp Lês mear >>
03-04-2013 - Ryk én Provinsje no oan set foar Omrop Lês mear >>
28-03-2013 - Noardlike 'shared services' giet net troch Lês mear >>
21-03-2013 - Steaten 20 maart: alle útstellen FNP oannommen Lês mear >>
18-03-2013 - FNP: Plannen gemaal Holwert sa gau mooglik trochrekkenje Lês mear >>
16-03-2013 - Plannen Onderwijsraad grutte bedriging foar Frysk basisûnderwiis Lês mear >>
13-03-2013 - "Onafhankelijkheid zonder gebondenheid bestaat niet" Lês mear >>
11-03-2013 - Ynternet fia satellyt yn Fryslân Lês mear >>
05-03-2013 - Wurkbesite ekonomy en kultuer Smellingerlân Lês mear >>
05-03-2013 - FNPjongerein: Olrik Bouma keazen as sekretaris-generaal EFAy Brussel! Lês mear >>
04-03-2013 - FNP: Leeuwarden / Ljouwert area op LinkedIn Lês mear >>
27-02-2013 - Liskje Flapper ynhammere as Earste Opfolger Lês mear >>
27-02-2013 - FNP: Europeeske stipe foar takomst Fryslân Lês mear >>
09-02-2013 - 'Plasterk hat lak oan miening boargers' Lês mear >>
07-02-2013 - Stjoert DB Wetterskip oan op noardlike fusy? Lês mear >>
05-02-2013 - Knyppunt N359 De Lemmer gau oanpakke Lês mear >>
30-01-2013 - Fryslân net yn'e tange fan it Ryk Lês mear >>
28-01-2013 - FNP noch altyd tsjin 4-baans Sintrale As Lês mear >>
26-01-2013 - Fryslân ek by oerlis skea gaswinning Lês mear >>
10-01-2013 - Soarch oer wurkgelegenheid Rykskantoaren Ljouwert Lês mear >>
06-01-2013 - FNP-Miljeupriis en Sulveren Fyts útrikt op nijjiersgearsit Lês mear >>
05-01-2013 - Ultsje Hosper kandidaat foar foarsitterskip FNP Lês mear >>
05-01-2013 - 'Mear foech en middels foar Fryslân!' Lês mear >>
31-12-2012 - De FNP winsket eltsenien in sûn en lokkich 2013 ! Lês mear >>
17-12-2012 - Auke Bijlsma op 'e nij Steatelid foar FNP Lês mear >>
17-12-2012 - 50 jierrige FNP makket minsken bliid Lês mear >>
15-12-2012 - FNP komt yn aksje foar Omrop Fryslân - petysje no online Lês mear >>
07-12-2012 - Fotoferslach FNP wurkbesite SSW yn Sleeswyk-Holstein Lês mear >>
04-12-2012 - FNP: grutte soarch oer risiko's nije 380 kV heechspanningslieding Lês mear >>
03-12-2012 - Kampanje foar de Fryske taal as wrâlderfgoed Lês mear >>
28-11-2012 - FNP op wurkbesite by regearingspartij SSW yn Sleeswyk-Holstein Lês mear >>
26-11-2012 - Feestlike sfear op drokke Ledegearkomste FNP Lês mear >>
23-11-2012 - Germ Gerbrandy FNP boargemaster yn Achtkarspelen Lês mear >>
23-11-2012 - De perfekt opskaalde oerheid Lês mear >>
20-11-2012 - OSF / FNP bydrage Algemiene Skôgings Earste Keamer Lês mear >>
09-11-2012 - Luctor et emergo Lês mear >>
08-11-2012 - De earste kear .... Lês mear >>
06-11-2012 - Nijsbrief Steatefraksje oer regearakkoart no online Lês mear >>
06-11-2012 - Doch ûndersyk nei treinferbining Harns-Hamburg Lês mear >>
03-11-2012 - Feestlike Algemiene Ledegearkomste 23 novimber Lês mear >>
02-11-2012 - Regearakkoart 'bile oan de woartel fan Fryslân' Lês mear >>
01-11-2012 - De FNP yn de Steaten fan oktober Lês mear >>
29-10-2012 - Konferinsje Fryske Frijheid Lês mear >>
24-10-2012 - Súksesfolle FNP kaderjûn lytse skoallen Lês mear >>
22-10-2012 - 10 jier Stifting 'Behoud Witte Kerk Hemrik' Lês mear >>
21-10-2012 - Opskalen oerheidstsjinsten: bedriging en kâns foar it Frysk Lês mear >>
21-10-2012 - FAKATUERE trainee EFA-buro Brussel Lês mear >>
19-10-2012 - Posthumus (FNP) stipet Slovenen yn Itaalje Lês mear >>
13-10-2012 - FNP fernuvere oer reaksje 112 by brân Boazum Lês mear >>
11-10-2012 - Literêre prizen foar Fryslân behâlde Lês mear >>
02-10-2012 - FNP nijs út de Steaten fan septimber Lês mear >>
26-09-2012 - Lobby wurkgelegenheid justysje Ljouwert mislearre Lês mear >>
25-09-2012 - Iepenbierens grûnposysjes gemeenten blokkearre Lês mear >>
24-09-2012 - Lit it sâlt mar sitte ! Lês mear >>
21-09-2012 - FNP nijs út de Steaten fan 19 septimber Lês mear >>
17-09-2012 - It Frysk as wûndermiddel Lês mear >>
11-09-2012 - Pleit foar dassetunnels yn provinsjale dyk Balk-Koudum Lês mear >>
10-09-2012 - Utkomsten FNP sympoasium Lytse Skoallen Lês mear >>
06-09-2012 - FNP start nije seizoen 2012-2013 Lês mear >>
01-09-2012 - Fragen FNP oer yntinsive feehâlderij yn Fryslân Lês mear >>
28-08-2012 - Nije hiemside OSF-fraksje Earste Keamer Lês mear >>
23-07-2012 - Posthumus (FNP) jout ynlieding gefolgen Eurokrisis Lês mear >>
19-07-2012 - Simmersluting, ynvestearje yn OV en fakmanskip Lês mear >>
18-07-2012 - FNP: âlde wynturbines opromje Lês mear >>
18-07-2012 - FNP yn Steaten: ynsette op OV en lytse skoallen Lês mear >>
2019 FNP Fryslân - Disclaimer